Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định số 08 năm 2021 của Chính phủ
Ngày đăng: 25/02/2024  09:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2024, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 1770/BGTVT-KCHT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2023 về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT năm 2024, trong đó có chương trình xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021.

 

Để có cơ sở tổng hợp đánh giá thuận lợi, khó khăn nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khả thi trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về tổng hợp, đánh giá một số nội dung sau:

 

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau: (i) Tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; (ii) Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác luồng đường thủy nội địa; (iii) Quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; (iv) Quản lý đầu tư xây dựng công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa; (v) Thủ tục phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; (vi) Quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; (vii) Trách nhiệm quản lý hoạt động đường thủy nội địa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 64 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. Nội dung tổng hợp, đánh giá của địa phương đề nghị thực hiện theo mẫu để làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, xây dựng các quy định thực hiện công tác phân cấp công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, thực tế công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa tại địa phương tổng hợp, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có); kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề xuất nội dung xây dựng mới; phương án sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới trong Nghị định.

 

Đối với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: tiếp tục rà soát, đánh giá các nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự kiến các các vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý để đề xuất kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.

 

Văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/3/2024./.

 

                                                                                       Trịnh Minh