Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Từ ngày 22/12, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai - Kon Tum thực hiện cho vay vốn tín dụng đầu tư
Ngày đăng: 07/12/2023  21:37
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ, kể từ ngày 22/12/2023, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai - Kon Tum triển khai rộng rãi cho vay đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 

Theo đó, đối tượng cho vay là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

 

Để được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, như: Thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP; Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; Có dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả; có khả năng tài chính để trả nợ vay tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cho vay; Vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án; Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của pháp luật; Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định cho vay.

 

Mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động; Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức vốn cho vay đối với từng dự án đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định dự án và đảm bảo giới hạn tính dụng theo quy định.

 

Thời hạn cho vay được căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng.

 

Mức lãi suất cho vay do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí quản lý và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản vay, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ.

 

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai - Kon Tum bắt đầu hướng dẫn khách hàng lập và tiếp nhận hồ sơ vay vốn tại trụ sở Chi nhánh (số 02A Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phòng giao dịch Kon Tum (số 84B Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Đối với tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, nên hầu hết các dự án đầu tư thực hiện tại 2 tỉnh (trừ lĩnh vực điện than, sản xuất xi măng, sắt thép) đều thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai - Kon Tum.

 

Thái Ninh