Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Ngày đăng: 06/12/2023  16:09
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản số 8896/BNN-LN ngày 06/12/2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 1111/TTg-NN ngày 17/11/2023

Theo đó, ngày 17/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có Văn bản số 1111/TTg-NN về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết là Dự án), trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến “đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đối với 58,85 ha rừng (21,58 ha rừng phòng hộ, 32,72 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên) tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum để thực hiện Dự án như đề xuất, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 7547/BNN-KL ngày 20 tháng 10 năm 2023, văn bản số 7061/BNN-KL ngày 03 tháng 10 năm 2023 và văn bản số 3826/BNN-KL ngày 13 tháng 6 năm 2023... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, chủ động xử lý theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng quy định”.

 

Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 và quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Kon Tum như sau:

 

Thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1090/TTg-NN ngày 14/11/2023.

 

Quản lý chặt chẽ diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để được tác động vào rừng.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ Dự án đảm bảo thống nhất về số liệu, vị trí giữa hồ sơ và thực địa về hiện trạng rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

 

Chỉ thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các Điều 19 Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai minh bạch; việc thực hiện Dự án không làm thất thoát tài sản của nhà nước và không để xảy ra khiếu kiện, ảnh hưởng đến dư luận, an ninh trật tự và đời sống của nhân dân.

 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng số lượng lâm sản, giám sát chặt chẽ việc tận dụng lâm sản đúng diện tích, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng; không để các đối tượng lợi dụng để khai thác ngoài vị trí cho phép, hợp thức hoá chứng từ, hồ sơ lâm sản để vận chuyển, mua bán trái pháp luật, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

 

UBND tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum kịp thời báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để phối hợp giải quyết hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

                                                                                       Trịnh Minh