Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ
Ngày đăng: 01/12/2023  15:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4198/UBND-TTHCC về việc triển khai thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn được phân công, chủ động rà soát các quyết định phân cấp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền; các quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành thực thi phương án phân cấp TTHC đã được phê duyệt thuộc phạm vi giải quyết của địa phương để kịp thời trình công bố danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

 

Rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền tham mưu ban hành và các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để trình công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong tháng 12/2023.

 

Tiếp tục rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn thành trong tháng 12 năm 2023; 50% TTHC còn lại hoàn thành trong năm 2024.

 

Thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC, lấy ý kiến Văn phòng UBND tỉnh về quy định TTHC, bao gồm cả TTHC nội bộ (nếu có) trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch của tỉnh. 

 

Phát huy vai trò chủ trì rà soát của các sở, ban ngành, đơn vị tham mưu ban hành TTHC nội bộ; cũng như vai trò phối hợp của các đơn vị là đối tượng thực hiện TTHC nội bộ trong quá trình thực hiện trình công bố và đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực mà địa phương là đối tượng thực hiện và tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trong quá trình rà soát, đơn giản hóa các TTHC này để bảo đảm phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản pháp luật của tỉnh.

 

 Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thực hiện rà soát trình công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý theo các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; điền biểu mẫu rà soát và trình phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ đảm bảo theo yêu cầu.

 

Phát huy tốt vai trò điều phối, đánh giá, rà soát độc lập để đề nghị, trao đổi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát trình công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý và trình phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu./.

 

Vũ Huệ