Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Xây dựng hồ sơ trình Quốc hội về một số cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện các CTMTQG
Ngày đăng: 01/12/2023  09:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9409/VPCP-QHĐP gửi Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp về việc xây dựng hồ sơ trình Quốc hội về một số cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện các CTMTQG theo trình tự, thủ tục rút gọn

 

Theo đó, tại Phiên họp sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, trong đó có nội dung giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

 

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn; gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 12 năm 2023 để thẩm định theo quy định, gửi Báo cáo thẩm định đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04 tháng 12 năm 2023.

 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2023./.

 

Trịnh Minh