Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp
Ngày đăng: 01/12/2023  09:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9434/VPCP-CN gửi Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 – 2030

 

Theo đó, theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12314/BTC-QLCS ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29 tháng 8 tháng 2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030./.

 

                                                                                       Trịnh Minh