Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
Ngày đăng: 19/11/2023  17:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/11/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 12681/BTC-TCNH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Triển khai quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trên cơ sở rà soát báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ ĐTPT), Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) có thành lập Quỹ ĐTPT triển khai một số công việc sau:

 

Đến nay vẫn còn một số Quỹ ĐTPT chưa trình cấp có thẩm quyền ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay, mức lãi suất cho vay tối thiếu và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ ". Đề nghị UBND cấp tỉnh có thành lập Quỹ ĐTPT chỉ đạo các Quỹ ĐTPT thực hiện: (i) Tiếp tục khẩn trương rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT, các quy chế hoạt động nghiệp vụ và quy chế khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 147/2020 ND-CP và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, đối với các Quỹ ĐTPT nhận ủy thác nguồn vốn và hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác tại địa phương phải xây dựng các nội dung về việc nhận ủy thác trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. (ii) Xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và mức lãi suất cho vay tối thiều của Quỹ ĐTPT để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tinh ban hành theo đúng quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. (iii) Rà soát hoạt động của Quỹ ĐTPT để nâng cao chất lượng hoạt động: xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế (nếu có) về cho vay, đầu tư không đúng đối tượng; chấm dứt thực hiện các nhiệm vụ không thuộc phạm vi hoạt động của Quỹ ĐTPT làm ảnh hưởng đến việc bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ; khẩn xấu (đặc trương thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ vay, giảm tỷ lệ nợ biệt đối với các Quỹ có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay cao (>10%), tỷ lệ giá trị dư nợ cho vay và đầu tư (không bao gồm các khoản nhận ủy thác cho vay) trên vốn chủ sở hữu thấp (<20%) và khắc phục các tồn tại, hạn chế khác ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ, đảm bảo hoạt động của Quỹ tuân thủ đúng quy định của pháp luật. (iv) Đối với các Quỹ ĐTPT có ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chinh, đề nghị rà soát, hạch toán theo dúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán. (v) Đối với các dự án cho vay đã được ký kết trước khi Nghị định số 147/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành có thực hiện chính sách cấp bù lãi suất hoặc chương trình hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, đề nghị ra soát, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

Theo quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP (khoản 1 Điều 43), sau thời hạn ngày 05/02/2024 (03 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành), Quỹ ĐTPT đã thành lập và hoạt động nhưng vốn điều lệ thực có thấp hơn 300 tỷ đồng thuộc trường hợp bị giải thể. Do đó, đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ ĐTPT để có phương án xư lý phù hợp; trường hợp tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ, đề nghị UBND cấp tinh cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ, tối thiểu là 300 tỷ đồng theo quy định.

 

Theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP (khoản 12 Điều 49). UBND cấp tỉnh có trách nhiệm “quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện tình hình hoạt động và tài chính của Quỹ ĐTPT. Do đó, đề nghị UBND cấp tỉnh tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Quỹ ĐTPT và chỉ đạo Quỹ ĐTPT khẩn trương xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động. đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Trịnh Minh