Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 22/10/2023  21:03
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, UBND tỉnh nan hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định áp dụng đối với áp dụng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố và các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quyết định chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng các biểu mẫu quy định.

 

Giao Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn thực hiện và làm đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kèm theo Quyết định. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí nguồn lực để thu thập thông tin tính các chỉ tiêu đặc thù, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp huyện, cấp xã (chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện; thu nhập bình quân đầu người 01 tháng của cấp huyện, cấp xã).

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh