Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy
Ngày đăng: 27/09/2023  09:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3220/KH-UBND triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch xác định các mục tiêu cụ thể gồm:

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định và kiến thức liên quan về công tác phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp tại các xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… trên địa bàn.

 

Tổ chức rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và địa bàn cần lựa chọn để thực hiện chuyển hóa nhằm đánh giá đúng thực trạng nhằm kịp thời triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.

 

Tập trung đấu tranh, bóc gỡ triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; quản lý chặt chẽ và tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn liên quan đến tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đã được xác định và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không để tội phạm lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy và không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng ma túy công khai ở địa điểm công cộng, khu dân cư, trường học… và không để tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá.

 

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới; hàng năm, số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy giảm 5% so với năm trước; phấn đấu đến năm 2025, triệt xóa 80% các “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn. Đối với địa bàn cần chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn và triển khai các giải pháp nhằm duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% địa bàn đã chuyển hóa đạt không tái phức tạp.

 

Tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nhằm đảm bảo trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Kiềm chế tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước.

 

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2025 sẽ triển khai, thực hiện việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo đúng thẩm quyền. Định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công an, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng