Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh
Ngày đăng: 23/09/2023  07:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3159/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

 

Kế hoạch đề ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch này.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng