Thứ sáu, Ngày 08/12/2023 -

Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác cải cách TTHC
Ngày đăng: 22/09/2023  16:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3198/UBND-TTHCC về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Nghiên cứu để thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác cải cách TTHC. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tập trung cải cách quy trình thực hiện TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ) để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

 

Thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thực chất các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

 

Tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả, sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao trong cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại Công văn số 2559/UBND-TTHCC ngày 10/8/2023 và các chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về cải TTHC.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở Quyết định thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC và tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác đảm bảo hoạt động hiệu quả, góp phần tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu, theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh theo các chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Vũ Huệ