Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 20/09/2023  15:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 20/9, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội (Tổ công tác 262) họp đánh giá hoạt động của Tổ trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023. Đồng chí Y Thị Bích Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 262 chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác 262 và các thành viên Tổ công tác.

 

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2023, Tổ công tác 262 đã hỗ trợ, hướng dẫn 2 địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; hỗ trợ triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; xây dựng kinh tế tập thể; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình; tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung, hoạt động của các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

Kết quả, đến nay, xã Mường Hoong có 336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 39,76% so với tổng số hộ dân toàn xã; tổng đàn gia súc là 1.576 con, đạt 99,43% kế hoạch đề ra; tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã là 206 hộ. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu trong năm 2023 có thêm 4 tiêu chí đạt chuẩn; thôn Làng Mới đạt 6/10 tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới; duy trì 1 hợp tác xã và 28 tổ hợp tác với hơn 419 thành viên.

 

Xã Ngọc Linh có 388 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 50,72% so với tổng số hộ dân toàn xã; tổng đàn gia súc của xã là 1.034 con, đạt 94,42 % so với kế hoạch; tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã là 220 hộ. Đến nay, xã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 4 tiêu chí đạt chuẩn; duy trì 1 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác khoảng hơn 522 thành viên.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; triển khai thực hiện 2 mô hình "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo"; tích cực hỗ trợ xóa nhà tạm cho người dân, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm; hướng dẫn các xã thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số khó khăn vướng mắc như: Công tác triển khai thực các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã còn gặp nhiều khó khăn; khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế; cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, kiên cố; công tác vận động xã hội hóa vào phát triển, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các xã và thôn còn gặp nhiều khó khăn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Tổ công tác 262 và UBND huyện Đăk Glei hướng dẫn, hỗ trợ xã Mường Hoong, xã Ngọc Linh trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, làng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát đánh giá hiện trạng đối với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển dược liệu, chăn nuôi; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác xóa nhà tạm; đồng thời đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững.

 

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 262 kết luận tại cuộc họp

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 262 đề nghị các thành viên Tổ công tác và UBND huyện Đăk Glei tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát, đánh giá lại cụ thể các nội dung, phần việc đã thực hiện được.

 

Tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng và phát triển kinh tế gia đình, tự vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tập trung rà soát đánh giá hiện trạng đối với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới, trong đó, đảm bảo đạt thêm 04 tiêu chí nông thôn mới/xã theo kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục nâng cao đối với các tiêu chí khác. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Xơ Đăng; hỗ trợ xã Mường Hoong xây dựng nhà rông truyền thống tại thôn Làng Mới và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp./.

 

                                                                                                Lê Hằng