Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh
Ngày đăng: 03/06/2023  09:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực KTTT; Các Phó trưởng ban, gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban Thường trực), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và công nghệ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia với tư cách là Ủy viên, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại Kon Tum.

 

Ban Chỉ đạo tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn, như: Tham mưu giúp UBND tỉnh các giải pháp chiến lược phát triển KTTT, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển KTTT, hợp tác xã đã được phê duyệt; Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình phát triển KTTT, hợp tác xã.

 

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi Trưởng ban ký; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của đơn vị mình trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu Trưởng ban ban hành quy chế làm việc và chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển KTTT tỉnh Kon Tum./.

 

Vũ Huệ - Quang Tiến