Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Ngày đăng: 27/05/2023  19:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2085/BVHTTDL-VHCS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 2515/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; nhằm tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

 

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định tại Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện, đặc điểm văn hóa, dân tộc, vùng, miền, địa phương.

 

Chủ động rà soát, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của địa phương theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

 

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua tại địa phương; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật về thực hiện thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình; loại bỏ các hủ tục lạc hậu, phô trương, lãng phí.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang./.

 

                                                                                      Trịnh Minh