Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Hoàn thành Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023
Ngày đăng: 26/05/2023  14:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2494/BGDĐT-CNTT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2022 -2023 và chấn chỉnh nộp báo cáo thống kê kỳ đầu năm.

 

Theo đó, thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, để triển khai kỳ báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2022-2023 trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

 

Hoàn thành Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023: Bộ GDĐT đã có công văn số 6704/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2022 về đôn đốc nộp báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số Sở GDĐT chưa hoàn thiện và nộp lại báo cáo thống kê, chưa phân công phòng/ban, cử cán bộ đầu mối về công tác thống kê. Yêu cầu các Sở GDĐT khẩn trương hoàn thành dứt điểm báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm, để làm cơ sở so sánh đánh giá các chỉ tiêu thống kê kỳ cuối năm và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê của năm học. Việc chậm chễ trong việc hoàn thành và nộp báo cáo thống kê sẽ được tổng kết đánh giá trong việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023.

 

Triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2022-2023: (i) Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các biến động trong năm học 2022-2023 để thống kê đến thời điểm cuối năm học (thông tin trường, lớp; học sinh, học sinh bỏ học, lưu ban, hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…) và nộp báo cáo lên cấp trên trước ngày 10/7/2023, riêng báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nộp trước ngày 15/08/2023. (ii) Chỉ đạo các Phòng GDĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo lên cấp trên trước ngày 25/7/2023. (iii) Sở GDĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các trường cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên…) để tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục của địa phương gồm: Rà soát thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục; rà soát sự tăng giảm, biến động (quy mô học sinh, giáo viên…) của số liệu giữa kỳ đầu năm và kỳ cuối năm học; thông tin, số lượng học sinh lưu ban, bỏ học, hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT đảm bảo chính xác; cập nhật thông tin mức độ được công nhận phổ cập giáo dục của tỉnh, thành phố đến thời điểm báo cáo vào Biểu 07-TKTH-CN; Gửi báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 25/8/2023 theo 2 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở GDĐT) và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

 

Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ dữ liệu và báo cáo về Bộ GDĐT đúng thời hạn nêu trên. Hệ thống CSDL sẽ khóa nhập dữ liệu năm học 2022-2023 từ ngày 01/9/2023 để tổng hợp báo cáo toàn quốc và triển khai thống kê năm học 2023-2024./.

 

                                                                                      Trịnh Minh