Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng: 26/05/2023  14:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1523/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các chỉ đạo liên quan của của UBND tỉnh. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, thông qua các hình thức: tuyên truyền trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC; treo băng rôn, pano; các phương tiện thông tin đại chúng; tờ gấp kèm theo phiếu hẹn, kết quả thủ tục hành chính...

 

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh phối hợp UBND cấp huyện thực hiện rà soát Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/11/2021. Trong đó chú trọng rà soát, bổ sung các TTHC không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

 

Phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thành phố trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện các huyện, thành phố về quy định, quy trình nghiệp vụ của các TTHC thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xây dựng nội dung và tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, hướng dẫn và cung cấp nội dung tuyên truyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

 

Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, Bưu điện tỉnh tăng cường thời lượng, bài viết tuyên truyền về hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

 

Trần Huệ - Diệu Linh