Thứ sáu, Ngày 21/06/2024 -

Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương
Ngày đăng: 26/05/2023  13:53
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 3787/BTNMT- CĐKDLTTĐĐ, ngày 26/5 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 “Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó có yêu cầu “khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyếnliên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp”, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

 

Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL đất đai ở địa phương; khẩn trương rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng CSDL đất đai vào quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác theo mô hình tập trung thống nhất, bảo đảm đến năm 2025 hoàn thành kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

 

Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính của địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các kênh thông tin khác theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.

 

Khẩn trương triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong CSDL đất đai ở địa phương với các CSDL quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành và kết nối liên thông thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, phục vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó cần ưu tiên kinh phí cho xây dựng CSDL đất đai và đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm để quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác CSDL đất đai.

 

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, báo cáo về kết quả xây dựng, vận hành, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai tại địa phương để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2023./.

 

                                                                                       Trịnh Minh