Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Chấm dứt hoạt động dự án khai thác cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 29/03/2023  21:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 869/UBND-KTTH về chấm dứt hoạt động dự án khai thác cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk Bla, TP. Kon Tum của Doanh nghiệp tư nhân (DNTT) Trí Thành. Cụ thể:

Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum của DNTT Trí Thành theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; Giao các cơ quan liên quan và UBND thành phố Kon Tum tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến dự án sau khi dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa