Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
Ngày đăng: 24/03/2023  16:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021).

 

Theo Quyết định, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.134.480 ha. Bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp 27.994.319 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 3.949.158 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.191.003 ha.

 

Đối với tỉnh Kon Tum, tổng diện tích đất đơn vị hành chính là 967.730 ha. Bao gồm: (1) Đất nông nghiệp 902.180 ha (Đất sản xuất nông nghiệp 297.959 ha; đất lâm nghiệp 602.487; đất nuôi trồng thủy sản 1.241 ha; đất nông nghiệp khác 193 ha); (2) Đất phi nông nghiệp 56.363 ha (Đất ở 8.768 ha; đất chuyên dùng 37.737 ha); (3) Đất chưa sử dụng 9.187 ha (Đất bằng chưa sử dụng 273; đất đồi núi chưa sử dụng 8.914 ha).

 

Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2021 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

 

Thái Ninh