Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp lớp 11, 10 trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày đăng: 17/03/2023  13:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 774 và 775/QĐ-BGD về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 11, Phê duyệt sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 

Tại Quyết định số 774, Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, có 6 sách giáo khoa, bao gồm: (1) Sách Địa lý 11, sách Chuyên đề học tập Địa lý 11 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; (2) Sách Địa lý 11, sách Chuyên đề học tập Địa lý 11 trong bộ sách Cánh Diều, Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm); (3) Sách Vật lí 11, sách Chuyên đề học tập Vật lí 11 trong bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; (4) Sách Hóa học 11, sách Chuyên đề học tập Hóa học 11 trong bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; (5) Sách Sinh học 11, sách Chuyên đề học tập Sinh học 11 trong bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; (6) Sách Âm nhạc 11, sách Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 trong bộ sách Cánh Diều, Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế).

 

Tại Quyết định số 775, Phê duyệt sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông có 02 sách giáo khoa, gồm: (1) Lịch sử 10 trong bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; (2) Lịch sử 10 trong bộ sách Cánh Diều, Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)./.

 

                                                                                                Trịnh Minh