Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ngày đăng: 01/02/2023  20:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, với những nội dung cơ bản như sau:

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống KT-XH; tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Giữ vững ổn định chính trị, QPAN trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

 

Chương trình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH nhằm tạo động lực đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cầu hạ tầng KTXH, đặc biệt với các dự án có sức lan tỏa rộng và có tác động lớn đến phát triển kinh tế, nhất là các vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là vùng có nông sản hàng hóa, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng địa phương. Tập trung phát triển và khai thác các ngành dịch vụ có lợi thế, khai thác tối đa về lợi thế cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử… Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên.

 

Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025 theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

 

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, quản lý ô nhiễm môi trường thông qua việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ và của tỉnh về THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP.

 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; Tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, CLP đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, gây lãng phí./.

 

Vũ Huệ - Thái Sang