Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Tỉnh Kon Tum đẩy mạnh việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Ngày đăng: 18/12/2020  14:32
Mặc định Cỡ chữ
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã không ngừng đẩy mạnh việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh.

 

Thực trạng cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh

 

Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh mới cung cấp được 32 DVCTT mức độ 3, chưa cung cấp được DVCTT mức độ 4. Nhằm đẩy mạnh việc cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2019-2020: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các DVCTT mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

 

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ giải quyết theo DVCTT mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; tích hợp 50% các DVCTT mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% DVCTT mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được xác thực điện tử.

 

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo liên quan đến việc triển khai DVCTT trên địa bàn tỉnh và vận hành, cung cấp, tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành 06 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh và lộ trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Đến nay, trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đang thực hiện cung cấp 725 dịch vụ công mức độ 3, 4 (trong đó, 310 DVCTT mức độ 3 và 415 DVCTT mức độ 4). Tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh đạt 36,7% (725/1.975), so với cùng kỳ của năm 2019 tăng 693 DVCTT mức độ 3,4 và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

 

Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 375 DVCTT mức độ 3, 4, hiện nay đang tiếp tục kiểm thử và đề nghị Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp khoảng 90 DVCTT mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Trang chủ Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

 

Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum cũng đã hoàn thành hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhưu đã kết nối đăng nhập một lần đối với các hệ thống, phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…); đồng thời, đã hoàn thành đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ; hoàn thành kết nối, tích hợp sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của địa phương để cấp quyền sử dụng cho 475 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức khai thác sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Công tác tuyên truyền khai thác sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia và sử dụng DVCTT cũng được đẩy mạnh triển khai; đặc biệt là tuyên truyền việc giải quyết TTHC thông qua hình thức DVCTT mức độ 4 phải thực hiện hình thức thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến dùng chung đã được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Tính đến đầu tháng 12/2020, trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận 4.003 hồ sơ trực tuyến hồ sơ trực tuyến trên tổng số 66.929 hồ sơ (đạt 6,5% hồ sơ trực tuyến).

 

Đối với việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến tháng 12/2020, dịch vụ công mức độ 4 Thông báo hoạt động khuyến mại của tỉnh Kon Tum đã phát sinh 3.045 hồ sơ gửi từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 100% hồ sơ đã được xử lý, trả kết quả  đúng thời gian theo yêu cầu.

 

Thực tế cho thấy, so với việc thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tiếp, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua DVCTT có những lợi ích thực sự rõ nét, không những tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ, công việc lên các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC,...

 

Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trong giải quyết TTHC đối với các DVCTT mức độ 3,4 do tỉnh cung cấp chưa thực sự nhiều, một phần do người dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận được thông tin, cũng như chưa biết được những lợi ích của việc sử dụng hình thức DVCTT.

 

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng DVCTT

 

Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp và sử dụng DVCTT trên địa bàn, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền DVCTT thông qua các hình thức, như: Thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, phối hợp đặt baner liên kết trên các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có giải quyết TTHC; in, cấp phát 12 pano, 46 băng rôn, 18.000 tờ gấp cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để phối hợp tuyên truyền về lợi ích, cách thức sử dụng DVCTT và gửi phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Trong thời điểm hiện nay khi cả nước đang quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19, để hạn chế tiếp xúc nơi đông người, việc người dân, doanh nghiệp sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến là một trong những giải pháp an toàn và hiệu quả.

 

Trong năm 2021, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp và tuyên truyền việc sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh để góp phần cung cấp thông tin đến người dân và danh nghiệp, nâng tỷ lệ nộp hồ sơ giải quyết TTHC thông qua hình thức trực tuyến.

 

Với việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua DVCTT mức độ 3, 4, mọi người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Người nộp hồ sơ có thể  được cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC một cách đầy đủ và chi tiết, đặc biệt, đối với DVCTT mức độ 4, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí thông qua thanh toán điện tử trên môi trường mạng, nhận kết tại nhà nếu có nhu cầu mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan Nhà nước hay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

 

việc đẩy mạnh cung cấp và sử dụng DVCTT để giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số như mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra./.

 

Cổng TTĐT tỉnh