SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
9
2
1
1
6

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 Địa chỉ:  170 A - Bà Triệu - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:  060.3 862538
 Fax:  060.3 861497
 Email:  svhttdl@kontum.gov.vn
   

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ( trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm ) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 
 

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 
 

 

         - Giám đốc: Bà Bùi Thị Thanh Vân


       Điện thoại :060.3866238; Di động: 0913455180

       Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và công tác quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kế hoạch, tài chính; thanh tra- Pháp chế; công tác nghiên cứu khoa học.

       Quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá; di sản văn hoá; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và các dịch vụ văn hoá;

       Trực tiếp phụ trách Tạp chí VHTTDL Kon Tum; công tác du lịch, cải cách hành chính và theo dõi các đơn vị trực thuộc Sở : Trung tâm VHTL,Bảo tàng tổng hợp, Đoàn NTCMNDT và phòng VHTT huyện Kon Rẫy, KonPlong, Sa Thầy.

 

       - Phó giám đốc: Bà Trần Thị Bình

       Điện thoại :060.3863929; Di động :0914039896

       Lĩnh vực phụ trách : Công tác Văn phòng; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; chương trình phối hợp với các LLVT; xây dựng GĐVH – LVH và thiết chế văn hoá; hoạt động văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động.

       Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phong trào “TD ĐKXD ĐSVH”; công tác QLNN về Gia đình, phòng Nếp sống VH và gia đình.

       Trực tiếp theo dõi các đơn vị : Trung tâm PHP&CB, Phòng VHTT Đăk Tô, Đăk Hà và thị xã Kon Tum. Phụ trách giúp xã theo NQ04/TU của Tỉnh uỷ tại xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.

 

       - Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Truyền

       Điện thoại :060.3868506; Di động : 0914010638

       Lĩnh vực phụ trách : Trực tiếp phụ trách công tác QLNN về TDTT : TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp;phụ trách Trung tâm TDTT, phát triển các CLB và các liên đoàn : bóng chuyền, bóng đá, quần vợt, bóng bàn, cầu lông và các Hội;công tác tổ chức các giải thể thao; chương trình phát triển TDTT xã, phường, thị trấn đến năm 2010;công tác phối hợp phát triển TDTT với ngành GD &ĐT, Tỉnh đoàn, Hội nông dân, LĐLĐ, Công an, BCH quân sự, Hội người cao tuổi, Sở Y Tế.

       Chỉ đạo hoạt động các Phòng VHTT huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei;

       Triển khai về công tác du lịch;

       Phụ trách công tác giúp xã theo NQ04 của Tỉnh uỷ tại xã Ngọc Wang, Đăk Hà.


2. Văn phòng Sở:

      
Điện thoại: 060.3862093

           Chức năng nhiệm vụ :

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh;

       - Giúp lãnh đạo Sở lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng Sở; quản lý tài chính, tài sản của cơ quan tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ;

       - Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng ngắn hạn và dài hạn, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

       - Tổ chức phát động phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

       - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

       - Tiếp nhận tổng hợp thông tin, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

       - Tiếp nhận trả kết quả của tổ chức công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

       - Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan; 

       - Thực hiện chế độ lưu trữ tổng hợp, theo dõi công văn đi, đến của cơ quan theo quy định của Nhà nước; quản lý con dấu , in ấn tài liệu… theo quy định; 

       - Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh,  phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường  trong cơ quan; 

       - Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan; 

       - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm cho lãnh đạo Sở và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác đề ra;  

       - Phối hợp với các phòng trong việc  thực hiện nhiệm vụ của Sở;

       - Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
        Điện thoại: 060.3915425

          Chức năng, nhiệm vụ:

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

       - Giúp lãnh đạo Sở công tác xây dựng, tổng hợp kế hoạch tài chính ngành và quản lý tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

       - Hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định của pháp luật;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ QLNN đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về Văn hóa, Gia đình Thể thao và Du lịch ở địa phương theo các qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ công tác QLNN và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch  trên địa bàn tỉnh;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch do UBND tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định các dự án về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

       - Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

       - Thực hiện nhiệm vụ QLNN về dịch vụ công trong các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

       - Phối hợp với các phòng trong việc  thực hiện nhiệm vụ của Sở;

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.


4. Phòng Tổ Chức Cán bộ:

       Trưởng phòng : Ông Hoàng Nguyên Giáp

       Điện thoại: 060.3863747 ; Di động 0905459204.

          Chức năng :

       - Tham mưu cho Giám đốc Sở về phương án tổ chức bộ máy toàn ngành, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ và tài năng văn hóa- nghệ thuật, TDTT, giúp Lãnh đạo Sở quản lý cán bộ, công chức viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, người lao động và thực hiện chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

       Nhiệm vụ:

       - Tham mưu xây dựng phương án tổ chức bộ máy  và quản lý tổ chức bộ máy biên chế toàn ngành, xây dựng quy chế làm việc của Sở, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

       - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

       - Quản lý lao động tiền lương;

       - Quản lý cán bộ công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, người lao động toàn ngành theo phân cấp quản lý;

       - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, người lao động toàn ngành theo phân cấp quản lý;

       -  Tham mưu trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật, cho thôi việc;

       - Quản lý công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan và của ngành;

       - Phối hợp với các phòng trong việc  thực hiện nhiệm vụ của Sở;

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

 

5. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:

       Điện thoại: 060.3861384

     Chức năng:

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, theodõi tình hình thực hiện chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các mặt hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Đề xuất những biện pháp có hiệu quả trên lĩnh vực quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn và tổ chức  thực hiện  phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

       - Giúp Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cuả tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình Lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

     Nhiệm vụ:

     - Căn cứ các văn bản pháp quy của Nhà nước, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thể chế hóa nội dung và các giải pháp hướng dẫn của Ngành để quản lý văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh như: Di tích, thắng cảnh, lễ hội, bảo tồn, bảo tàng, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, việc cưới, việc tang, tín ngưỡng, tôn giáo…

     - Dự thảo kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về sự nghiệp văn hóa trình Lãnh đạo Sở phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện quy chế liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

     - Thẩm định, cấp phép  công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; Chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

     + Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp,đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;

     + Các tổ chức kinh tế, xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

     + Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

     + Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa,xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương;

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật diễn viên nước ngoài đến biểu diễn tại địa phương; Cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương sau khi được cấp phép thẩm quyền phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

     - Tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn;

     - Phối hợp Phòng Thanh tra trong việc chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ quảng cáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

     - Giúp lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương;

     - Phối hợp với các phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.


6. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình:

       Chức năng và nhiệm vụ:

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch;

       - Giúp Lãnh đạo Sở Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chịu trách nhiệm thường trực ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờ sống văn hóa”;

       - Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

       - Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

       - Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức tuyên truyền giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

       - Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.

 

7. Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao:

          Trưởng phòng: Ông Giáp Văn Khanh

          Điện thoại: 060.3861863; Di động 0935518838

          Chức năng và nhiệm vụ:

     - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

     - Xây dựng và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đội ngũ, hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài TDTT sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

     - Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào TDTT; phổ biến hướng dẫn tập TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

     - Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

     - Giúp UBND tỉnh QLNN đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

     - Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động TDTT;

     - Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

     - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

     + Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

     - Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; Kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao  của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện Đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu TDTT sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

     - Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

 

8. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:

           Phó phòng : Ông Lê Văn Ân

           Điện thoại: 060.3914667,        Di động : 0988620799

          Chức năng và nhiệm vụ:

     - Tổ chức công bố quy hoạch phát triển Du lịch sau khi được phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

      - Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

     - Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; Công bố sau khi có quyết định công nhận;

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài  đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;

     - Giúp Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch chương trình  xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

 
9. Phòng Di sản văn hóa:

          Phó phòng : Ông Phan Thanh Bàng

         Chức năng và nhiệm vụ:

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;

     - Giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

     - Tổ chức, điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa Phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

     - Giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu  tầm di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

     - Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại lập hồ sơ, xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

     - Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

     - Giúp Lãnh đạo Sở đăng k‎ý và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

     - Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử địa phương;

     - Phối hợp với các phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.


10. Thanh tra Sở:

 Chánh thanh tra : Ông Mai Thanh Liêm

       Điện thoại: 060.3863680 ; Di động : 0914081363

          Chức năng và nhiệm vụ:

     - Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc có chức năng giúp Giám đốc Sở QLNN về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

     - Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo  trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ;

     - Thanh tra Sở có con dấu riêng;

     - Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

     + Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

     + Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

     + Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam hoạt động trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

     + Giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hợp với các ngành, các cấp ở địa phương có liên quan, để kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

     + Thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

     + Thanh tra, kiểm tra các vụ việc do Giám đốc Sở, hoặc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ giao;

     + Xác minh, kết luận, kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Giám đốc Sở giao;

     + Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

     + Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã giải quyết nhưng còn khiếu nại;

     + Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường trực Trụ sở tiếp công dân của Sở;

     + Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật của Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

     + Thường trực công tác phòng chống tham nhũng; giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

     + Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giải quyết KNTC cho thủ trưởng, thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

 

 
 

     +Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

1. Ban Lãnh đạo:
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm