SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
8
7
5
4
0

Sở Tài chính

SỞ TÀI CHÍNH

 Địa chỉ:
 92 - Phan Chu Trinh - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862344
 Fax:
 
 Email:
 stc@kontum.gov.vn

   Chức năng, nhiệm vụ:

         Chức năng:
          Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
          Sở Tài chính chiụ sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
          Sở Tài chính chiụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.
          Nhiệm vụ :
          Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương theo qui định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.
          Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
          Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính, hướng dẫn các cơ quan thuộc tỉnh, cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính . . .

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Ban Lãnh đạo:
     1.1  Ông Bùi Thái Trọng - Giám đốc Sở:
      * Điện thoại:    060.3862.140;   DĐ: 0914.024745.  
      * Email:   buithaitrong@kontum.gov.vn
      * Lĩnh vực phụ trách:   
       - Phụ trách chung các mặt công tác của Sở;
       - Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ và Văn thư lưu trữ;
       - Phụ trách Phòng Công chức viên chức và Phòng quản lý Văn thư lưu trữ.
 
    1.2  Ông Đặng Việt Cường - Phó giám đốc Sở:

       * Điện thoại:    060.3861983;   DĐ: 0903.503569.
       * Email:    
       * Lĩnh vực phụ trách:    
       - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
       - Phụ trách các lĩnh vực công tác Tổ chức bộ máy; Hội và tổ chức phi Chính phủ; Cải cách hành chính; Biên chế;
       - Phụ trách Văn phòng Sở và Phòng Tổ chức- bộ máy. 
 
     1.3  Ông Lữ Đức Thìn - Phó giám đốc Sở:
     
      * Điện thoại:   060.3862286;   DĐ: 0905.387478  
      * Email:      
      * Lĩnh vực phụ trách:   
       - Phụ trách công tác Thi đua- Khen thưởng và Thanh tra;
       - Phụ trách Phòng Thi đua- Khen thưởng; Thanh tra Sở.
 
   1.4  Ông Phạm Văn Long - Phó giám đốc Sở:

       * Điện thoại:    060.3861878;  DĐ: 0905317190
       * Email:   
       * Lĩnh vực phụ trách:   
      - Phụ trách các lĩnh vực công tác Tôn giáo; Xây dựng chính quyền cơ sở; Quy chế dân chủ và địa giới hành chính;
      - Phụ trách Phòng Tôn giáo và Phòng Xây dựng chính quyền.

2. Các phòng chuyên môn :
     2.1  Văn phòng Sở:
      - Giúp lãnh đạo Sở triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực: tiếp nhận, tổng hợp thông tin; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hậu cần; công tác văn thư- lưu trữ; theo dõi việc thực hiện văn hóa công sở và thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức của cơ quan; trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức công dân theo cơ chế một cửa.
      - Chánh văn phòng:  Ngô Minh Cảnh
      *Điện thoại: 060.3862.348;  DĐ: 0905.514589
      * Email:
ngominhcanhsnvkt@yahoo.com
 
     2.2 Thanh tra Sở:
      - Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
      - Trưởng phòng:  Trần Thị Thơ
      * Điện thoại:    060.3861.543;  DĐ: 0169.6805557
      * Email:
    2.3  Phòng quản lý văn  thư lưu trữ:
      - Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
      - Trưởng phòng:
      * Điện thoại:
      * Email:
   2.4  Phòng Tổ chức Bộ máy:
      - Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các mặt công tác trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước; các hội và tổ chức phi Chính phủ; quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
      - Trưởng phòng:  Y Nga
      * Điện thoại:     060.3914.422;  DĐ: 0905.290497
      * Email
   2.5  Phòng Công chức-Viên chức:
      - Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các mặt công tác trên các lĩnh vực: Quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ quản lý doanh  nghiệp; quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức nhà nước  của tỉnh.
      - Trưởng phòng:   Bùi Minh Thanh                            
      * Điện thoại:     060.3861.264;  DĐ: 0905.128115
      * Email:
   2.6 Phòng Xây dựng chính quyền:
      - Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực: Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; theo dõi, quản lý địa giới và phân loại đơn vị hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quản lý cán bộ, công chức cấp xã.
      - Trưởng phòng:  Lê Viết Nam
      * Điện thoại:     060.3861.263;  DĐ: 0914.102023
      * Email:
   2.7 Phòng thi đua khen thưởng:
      - Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các mặt công tác, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
      - Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Tuấn
      * Điện thoại:    060.3864.532;  DĐ: 0914.102023
      * Email

Phòng Tôn giáo:
      - Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các mặt công tác, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo.
      - Phó Trưởng phòng:  Trần Thị Hòa Bình
      * Điện thoại:    060.3915.156;        DĐ: 0905.795516
      * Email:
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm