Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2617/KH-UBND   14/08/2023   khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 18/VPBCĐCCHC ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.
2560/KH-UBND   10/08/2023   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
2470/KH-UBND   01/08/2023   Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
2454/KH-UBND   31/07/2023   Phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2023-2025.
2318/KH-UBND   19/07/2023   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
2316/KH-UBND   19/07/2023   Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ.
2250/KH-UBND   14/07/2023   Ban hành kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
2199/KH-UBND   12/07/2023   Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2180/KH-UBND   11/07/2023   Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
2085/KH-UBND   04/07/2023   V/v Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2023- 2026.
2082/KH-UBND   04/07/2023   Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Kon Tum.
2065/KH-UBND   03/07/2023   Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2023.
2064/KH-UBND   03/07/2023   Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
2063/KH-UBND   03/07/2023   Thực hiện Chương trình số 60-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
2037/KH-UBND   30/06/2023   Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023.
Tổng: 811 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 55 Trang.
Chuyển tới trang: