Thứ hai, Ngày 26/10/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3511/KH-UBND   17/09/2020   Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3461/KH-BCĐ   14/09/2020   Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em và Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3442/KH-UBND   11/09/2020   Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020
3382/KH-UBND   09/09/2020   Tiếp nhận, quản lý, khai thác và phổ biến kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3256/KH-UBND   31/08/2020   Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
3181/KH-UBND   26/08/2020   Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3184/KH-UBND   26/08/2020   Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
3152/KH-UBND   25/08/2020   Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
3156/KH-UBND   25/08/2020   Triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3102/KH-UBND   21/08/2020   Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3036/KH-UBND   18/08/2020   Triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3045/KH-UBND   18/08/2020   Phát triển thương mại điện tử tỉnh kon tum giai đoạn 2021 - 2025
3018/KH-UBND   17/08/2020   Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
3016/KH-UBND   17/08/2020   Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"
2989/KH-UBND   14/08/2020   Thực hiện Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030
Tổng: 178 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 12 Trang.
Chuyển tới trang: