Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Triển khai thực hiện các quy định về thực hiện liên thông điện tử nhóm TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế
Ngày đăng: 10/07/2024  20:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2426/UBND-TTHCC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất và các văn bản có liên quan.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ; Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn triển khai thực hiện việc liên thông 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

 

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch, người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin của người yêu cầu đăng ký hộ tịch, giải quyết các việc về quốc tịch thông qua kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật, nếu người yêu cầu đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ.

 

Niêm yết, công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch, quốc tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch, quốc tịch.

 

Kể từ ngày 06/6/2024 cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan giải quyết các việc về quốc tịch hướng dẫn người dân có yêu cầu đăng ký hộ tịch, giải quyết các việc về quốc tịch sử dụng mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch, giấy tờ về quốc tịch ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BTP; riêng đối với các mẫu Sổ quốc tịch theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BTP được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bảo đảm đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ...

 

Đình Trung