Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Thành lập Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 09/07/2024  10:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Chi cục Dân số là tổ chức thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số trên địa bàn tỉnh. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Chi cục Dân số thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế và quy định của pháp luật.

 

Cơ cấu tổ chức của Chi cục, gồm: Chi cục trưởng; 01 Phó Chi cục trưởng; Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ và Phòng Nghiệp vụ. Biên chế của Chi cục thuộc biên chế hành chính được UBND tỉnh giao.

 

 UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số theo quy định. 

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Hương Giang