Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng: 08/07/2024  14:51
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 2949/BLĐTBXH-VTCCB ngày 08/7/2024 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

 

Theo đó, thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 18/6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2552/BLĐTBXH-VTCCB gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Ngày 26/6/2024, Bộ Nội vụ có Văn bản số 3699/BNV-TCBC về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn định mức số lượng người làm việc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ.

 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu về thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội từ năm 2021 đến năm 2023 và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 12/7/2024 để tổng hợp./.

 

                                                                             Trịnh Minh