Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Ngày đăng: 07/07/2024  18:39
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Bộ Tư pháp có Văn bản số 3708/BTP-TCTHADS ngày 04/7/2024 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-BTP ngày 12/3/2024), đồng thời có văn bản số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, kết quả thi hành án hành chính của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo kết quả theo dõi thi hành án hành chính của hệ thống Thi hành án dân sự cho thấy, trong 06 tháng đầu năm 2024, các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền đã thi hành xong 400 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, còn 979 bản án, quyết định chưa được thi hành xong, trong đó, có nhiều bản án đã có hiệu lực nhiều năm, Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính mà người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các sở, ngành, cơ quan hành chính khác.

 

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định về vụ án hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án.

 

Ngoài ra, để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về kết quả thi hành án hành chính theo định kỳ, đề nghị các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, xây dựng và gửi báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính bảo đảm đúng thời hạn theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2723/BTP-TCTHADS ngày 30/6/2023./.

 

Trịnh Minh