Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Đề xuất, kiến nghị các vướng mắc, khó khăn tại Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội
Ngày đăng: 07/07/2024  18:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/7/2024, Bộ Y tế có Văn bản số 3779/BYT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất, kiến nghị các vướng mắc, khó khăn tại Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

Theo đó, ngày 28/6/2024, Bộ Y tế nhận được Công văn số 4529/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 80/2023/QH15), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xác định cụ thể các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15; đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, cụ thể: Khó khăn, vướng mắc; Đề xuất, kiến nghị (Đối với Quốc hội; đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đối với Bộ Y tế; đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ).

 

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu, trả lời bằng văn bản gửi về Bộ Y tế trước ngày 22/7/2024 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

Trịnh Minh