Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2023
Ngày đăng: 22/06/2024  10:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND công bố kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2023, với các chỉ số:

 

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,0%. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung 31,5%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 61,5%.

 

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN là 49,7%. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung 27,6%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 22,1%.

 

Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 86,4%.

 

Tỷ lệ các công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, cụ thể: 36,5% bền vững; 20,3% tương đối bền vững; 32,9% kém bền vững; 10,3% không hoạt động.

 

Công trình nước sạch tại làng Kon Bdeh (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy)

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố kết quả theo quy định. Hằng năm, chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh