Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tuyên truyền trọng tâm tháng 7-2024
Ngày đăng: 21/06/2024  15:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/6/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2483-CV/BTGTU đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 7/2024, cụ thể:

 

Tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”; Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1883-KL/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh".

 

Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh về phát triển KTXH, bảo đảm QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh; chú trọng biểu dương các tấm gương đạt thành tích cao trong Kỳ thi, nhất là các em học người DTTS, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao trong Kỳ thi. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của tuổi trẻ Kon Tum; việc tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2024; tăng cường tuyên truyền cảnh báo phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em.

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm thời gian qua là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, là ý nguyện của Nhân dân.

 

Tuyên truyền các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ công tác công tác đối ngoại được xác định tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm  bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển trong việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đảm bảo trật tự an toàn khu vực ven biển và các vùng biển của Việt Nam theo luật pháp quốc tế; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam.

 

Tuyên truyền công tác tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch điều tra, thu thập thông tin để người dân thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

 

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7/2024, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); các hoạt đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2024).

 

Thái Ninh