Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng: 20/06/2024  18:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quãng Ngãi đã ký Quy chế số 2165/QCPH-UBND về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo Quy chế, UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp của tỉnh trong việc cung cấp, trao đổi, tiếp nhận xử lý thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực giáp ranh hai tỉnh.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thuộc hai tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản; giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh; cung cấp, trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản dọc ranh giới, cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với địa phương; phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường. Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực giáp ranh, tùy theo tính chất công việc có thể mời đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh phối hợp tham gia; sau khi kết thúc công tác kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi được biết để chỉ đạo kịp thời.

 

Trong quá trình thực thi công vụ ở khu vực giáp ranh nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thì cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi căn cứ theo chức năng, quyền hạn của mình chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và kịp thời báo cáo UBND hai tỉnh để được chỉ đạo xử lý.

 

Trong trường hợp cần thiết để xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài thì UBND hai tỉnh phối hợp chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hai tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép dọc ranh giới hai tỉnh; cơ chế thành lập Đoàn kiểm tra gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan của hai tỉnh và UBND các huyện khu vực giáp ranh của hai tỉnh.

 

Cơ chế hợp tác trong trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép và các vấn đề liên quan khác tại khu vực giáp ranh hai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện.

 

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; các sở, ngành liên quan hai tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh trong tổ chức thực hiện Quy chế đã được ký kết...

 

Chi tiêt văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh