Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/06/2024  17:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

 

Theo đó, bổ sung khoản 3 vào Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2024. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quyết định này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung đó.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Vũ Huệ