Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở
Ngày đăng: 20/06/2024  14:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2143/UBND-HTKT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng của đơn vị, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách; rà soát, đánh giá các vùng có thể sống chung với lũ lụt; các khu vực lũ, ngập lụt, thiên tai, vùng xói lở, trượt lở cần phải di dời quy hoạch sắp xếp lại các khu dân cư để đầu tư phát triển hạ tầng khu tái định cư; trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp số liệu về đối tượng, kinh phí… cần hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3421/BXD-QLN ngày 07/6/2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 4242/VP-HTKT ngày 14/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo Bộ Xây dựng theo thời gian quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

 

Tuấn Tài - Vũ Long