Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Ngày đăng: 20/06/2024  14:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2160/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TWngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển thể dục, thể thao bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất, thông tin có liên quan về thể dục, thể thao cho Nhân dân.

 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch về phát triển thể dục, thể thao của UBND tỉnh. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thể dục, thể thao; xây dựng và phát triển đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, công tác viên cơ sở gắn với tăng cường đầu tư và bảo đảm kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo nâng cao chất lượng thể dục, thể thao ở địa phương, đơn vị mình được phân công phụ trách.

 

Phát triển thị trường thể thao, thúc đẩy hợp tác công-tư. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phát triển thể dục, thể thao, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu và cung cấp các dịch vụ thể dục, thể thao.

 

Tuấn Tài - Huy Thông