Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng: 18/06/2024  19:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/06/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2133/UBND-HTKT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 26/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, về đầu tư xây dựng, về quản lý, sử dụng mặt đất, mặt nước theo thẩm quyền để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát triển hạ tầng phục vụ dự trữ quốc gia, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ để phát triển hệ thống cung, dự trữ ứng xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023; phát triển hệ thống phân phối xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn, chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn; có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả (nếu có). Cập nhật, rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính thống nhất với Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

 

Tuấn Tài - Danh Tùng