Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày đăng: 18/06/2024  19:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/06/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2125/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Kế hoạch nhằm quán triệt, phổ biến tuyên truyền các nội dung của Luật phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và Nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định liên quan. Phát huy trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Để Kế hoạch triển khai hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan theo quy định. Gửi kết quả rà soát về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định một số điều của Luật. Tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Tuấn Tài - Huy Thông