Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tiến độ biên soạn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 17/06/2024  11:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4169/VPCP-KTTH gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiến độ biên soạn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4389/BKHĐT-TCTK ngày 07 tháng 6 năm 2024 về báo cáo tiến độ biên soạn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị và một số nội dung khác liên quan đến biên soạn báo cáo kiểm kê nguồn lực, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị theo đề nghị của Bộ Kế hoạch tại các văn bản số 4389/BKHĐT-TCTK ngày 07 tháng 6 năm 2024 (bản chụp kèm theo) và văn bản số 3483/BKHĐT-TCTK ngày 08 tháng 5 năm 2024; trong đó báo cáo rõ việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung trọng tâm kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trong thời gian tới; hoàn thành trước ngày 18 tháng 6 năm 2024.

 

Các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện nội dung báo cáo về nhóm nguồn tài lực, nguồn nhân lực, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 tháng 6 năm 2024 để tổng hợp, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 6 năm 2024, không để tiếp tục chậm trễ.

 

Đối với các Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế năm 2021, 2022, 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan để tổng hợp, hoàn thiện nội dung các Báo cáo theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 2519/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 7 năm 2022, trong đó báo cáo rõ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao tại các Phụ lục II, III, IV của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020), báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ./.

 

                                                                                          Trịnh Minh