Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tăng cường triển khai các biện pháp thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2024  14:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/02/2024, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Công văn số 655/TCTTKĐA-NC về việc tăng cường triển khai các biện pháp thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Đề án 06 theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, địa phương và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Phát huy vai trò người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn và kịp thời phê bình, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện không đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

 

Đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

 

Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia; kịp thời tham mưu Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp để các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Chỉ đạo các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp bản gốc mẫu hình dấu đơn vị và chữ ký của những người có thẩm quyền để xây dựng tàng thư dấu vết, số hóa kỹ thuật hình sự và pháp y gửi về Công an tỉnh trước ngày 11/3/2024 để tổng hợp.

 

Sở Tài chính (đối với kinh phí chi thường xuyên), Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với kinh phí đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí để bố trí cho các đơn vị, địa phương thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản…; đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh hoặc có thể lồng ghép vào báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện Đề án 06 gửi Công an tỉnh để tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người được hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản; kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn và gửi Công an cấp xã để nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cấp tiếp tục thực hiện công tác nhập dữ liệu người lao động trên địa bàn vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời thông báo kết quả việc nhập, cập nhật thông tin người lao động trên địa bàn cho cơ quan chuyên trách phục vụ công tác thông kê, quản lý theo quy định. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp huyện, cấp xã; kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn.

 

Đình Trung - Tuấn Dũng