Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Tình hình thị trường trong nước tháng 10 và 10 tháng năm 2023
Ngày đăng: 06/11/2023  14:59
Mặc định Cỡ chữ
Dự tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2023 đạt 5.105.422 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các nhóm du lịch, dịch vụ có mức tăng cao hơn nhóm bán lẻ hàng hóa (tăng từ 10,4-51,4%); trong các nhóm hàng hóa, vật phẩm văn hóa, giáo dục có mức tăng cao nhất (tăng 13,6%), tiếp đến là lương thực, thực phẩm (tăng 11,2%) là nhóm hỗ trợ lớn cho mức tăng chung do chiếm tỷ trọng cao; các nhóm còn lại chỉ tăng từ 5,5-7,7%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dự tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10/2023 đạt 536.326 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó các nhóm hàng hóa có mức tăng cao là hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,8% và nhóm dịch vụ khác tăng 2,2%; các nhóm có tổng mức bán lẻ giảm gồm vật phẩm văn hóa, giáo dục và du lịch lữ hành (giảm lần lượt 0,5% và 6,7%) do sau thời gian khai giảng và hết mùa du lịch. Dự tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2023 đạt 5.105.422 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các nhóm du lịch, dịch vụ có mức tăng cao hơn nhóm bán lẻ hàng hóa (tăng từ 10,4-51,4%); trong các nhóm hàng hóa, vật phẩm văn hóa, giáo dục có mức tăng cao nhất (tăng 13,6%) do giá một số vật phẩm tăng, tiếp đến là lương thực, thực phẩm (tăng 11,2%) là nhóm hỗ trợ lớn cho mức tăng chung do chiếm tỷ trọng cao; các nhóm còn lại chỉ tăng từ 5,5-7,7%, riêng nhóm phương tiện đi lại giảm 2,8% do tăng trưởng kinh tế thấp, thu nhập của người dân chưa được cải thiện nhiều nên nhu cầu mua sắm phương tiện không cao. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2023 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022. 

 

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tại một số thành phố lớn:

 

Thành phố Hà Nội: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2023 ước tính đạt 67,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 8,5%3 ; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 10 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 11%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 17,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 3,1%. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 628,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 397,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng mức và tăng 10,8%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 85,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,6% và tăng 10,7% (dịch vụ lưu trú tăng 19%; dịch vụ ăn uống tăng 9,8%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,7% và tăng 59,5%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 128,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,5% và tăng 5,4%.

 

Thành phố Đà Nẵng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 năm 2023 ước đạt 10.624 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước; tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.903 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.829 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng trước nhưng tăng đến 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 2.566 tỷ đồng, giảm 7,6% so với tháng trước và tăng 4,4% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 105.594 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 56.728 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 19.073 tỷđồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 25.446 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 108.120 tỷ đồng (tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ). Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP Hồ Chí Minh ước đạt 978.681 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu ngành bán lẻ bán lẻ hàng hóa đạt 577.764 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; ngành lưu trú ăn uống đạt 89.456 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ; ngành du lịch lữ hành đạt 8.929 đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ và các ngành dịch vụ khác đạt 302.532 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Xuất nhập khẩu

 

Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2023 đạt 32 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước nhờ tăng trưởng kim ngạch của nhóm hàng nông thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến (tăng lần lượt 7,3% và 4,3%) với sự tăng kim ngạch xuất khẩu và lượng xuất khẩu của các mặt hàng như cà phê, chè, gạo, cao su, gỗ, hàng dệt may, máy móc thiết bị, điện thoại, phương tiện vận tải...; nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 19,3% do các mặt hàng như than đá, quặng, xăng dầu thành phẩm giảm lượng và giá xuất khẩu. Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2023 đạt 290,97 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2022 do các nhóm nhiên liệu khoáng sản và hàng công nghiệp chế biến đều giảm (giảm lần lượt 20,2% và 8,4%) với việc giảm kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng chủ lực như dầu thô, gỗ, dệt may, máy móc thiết bị...

 

Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023 là 30,5 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước, trong đó, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng 13,8% trong khi nhóm hàng cần nhập khẩu chỉ tăng 5,6%. Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2023 là 267,83 tỷ USD, giảm 11,9%, trong đó nhóm hàng cần nhập khẩu giảm 11,8%, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu giảm 18%. Sau 10 tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục ở trạng thái xuất siêu với mức xuất siêu 23,14 tỷ USD.

 

Tài chính tiền tệ

 

 Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 9/2023, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,6-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,8-7,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 7,5-8,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,4-8,4% đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,8-11%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,1%/năm.

 

Tỷ giá USD/VND: Tỷ giá niêm yết NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam ngày 24/10/2023 ở mức 24.390 USD/VND (mua vào) và 24.730 USD/VND (bán ra), giảm 0,87%/0,62% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 4,18%/4,21% so với cuối năm 2022.

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước, trong đó nhóm có mức tăng cao là giáo dục (tăng 2,54%) do một số địa phương điều chỉnh tặng học phi bậc mầm non và bậc phổ thông, một số trường cao đẳng, đại học điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình; tiếp đến là nhóm lương thực (tăng 0,9%) do giá gạo tăng trước ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu (nhu cầu gạo khu vực Châu Á tăng, Indonesia đặt mua 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia từ Việt Nam và Thái Lan...); các nhóm khác tăng từ 0,02-0,27%; riêng 03 nhóm giảm gồm thực phẩm (giảm 0,14%) do giá thịt lợn giảm, giao thông (giảm 1,51%) do giá xăng dầu giảm, bưu chính viễn thông (giảm 0,11%) do các chương trình khuyến mại cước viễn thông và giá điện thoại giảm.

 

CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó nhóm có mức tăng cao nhất vẫn là nhóm giáo dục (tăng 7,26%) do các trường đại học, cao đẳng và các địa phương tăng học phí sau thời gian miễn, giảm và tăng theo lộ trình; tiếp đến là nhóm nhà ở vật liệu xây dựng (tăng 6,74%) do giá điện, nước sinh hoạt tăng, giá vật liệu xây dựng cũng tăng nhẹ; nhóm lượng thực (tăng 5,48%) do giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới từ tháng 7 đến nay; các nhóm khác tăng từ 0,6-4,97%; riêng 02 nhóm giảm gồm nhóm giao thông (giảm 3,38%) do giá xăng dầu giảm so với mức tăng cao của năm 2022 theo giá thế giới và nhóm bưu chính viễn thông (giảm 0,69%) do các hãng viễn thông và điện thoại có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá.

 

Dự báo trong thời gian tới: Hiện đang vào dịp cuối năm và chuyển dần sang mùa lạnh, nhu cầu các mặt hàng thực phẩm tăng, các hoạt động mua bán hàng hóa sẽ sôi động hơn để chuẩn bị nguồn hàng cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Với sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, sự chủ động triển khai các chương trình chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường của các địa phương, nguồn cung các hàng hóa, nguyên vật liệu sẽ được bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, giá hàng hóa mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhất là tác động từ thị trường thế giới, tuy nhiên sẽ tương đối bình ổn./.

 

                                                                                                       Trịnh Minh