Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng: 01/02/2023  14:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

 

100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và tổ chức thực hiện.

 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 

100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy trình, thủ tục được công bố và trên 80% đảm bảo thời gian quy định.

 

Duy trì đánh giá nội bộ kết hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ ít nhất 01 lần/năm./.

 

Văn Duẩn