Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 01/12/2022  21:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4064/UBND-NC về việc thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu câu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ và các văn bản liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nhất là thực hiện tốt việc rà soát, tổng hợp nhu cầu, lập dự toán và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, trong đó phải phân định, tách bạch cụ thể công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và việc mở các lớp tập huấn ngắn hạn, các hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên đề, văn bản, quy định mới của ngành, lĩnh vực và kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Thực hiện đăng ký, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng đúng đối tượng, số lượng, thời gian đảm bảo chuẩn hóa tiêu chuẩn các mặt theo quy định, yêu cầu của vị trí việc làm và có giải pháp để thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; không giao chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các lớp tập huấn ngắn hạn, các hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên đề, văn bản, quy định mới của ngành, lĩnh vực và kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các địa phương, đơn vị; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh./.

 

Lê Thiện - Minh Tuấn