Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022
Ngày đăng: 01/12/2022  08:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 5798/BTTTT-CĐSQG gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo đó, để đánh giá được đầy đủ và toàn diện kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp tổng kết năm 2022 của Ủy ban, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

 

Kết quả triển khai chuyển đổi số của cơ quan, địa phương, trong đó nêu một đến hai nhiệm vụ có kết quả triển khai mang lại hiệu quả nổi bật cho cơ quan, địa phương.

 

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban (Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban) và tại các Thông báo kết luận phiên họp của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban.

 

Đánh giá kết quả triển khai, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để thúc đẩy chuyển đổi số.

 

Đề xuất nội dung báo cáo, tham luận tại phiên họp tổng kết năm 2022 của Ủy ban.

 

Nội dung báo cáo xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất trong ngày 08/12/2022 (thứ Năm) để tổng hợp, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban./.

 

                                                                                          Trịnh Minh