Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
Ngày đăng: 20/11/2022  07:16
Mặc định Cỡ chữ
Chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn: https://media.chinhphu.vn/infographics-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-tay-nguyen-10222111709121828.htm