Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày đăng: 04/10/2022  08:52
Mặc định Cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành thông báo 590-TB/TU về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Vì vậy, để tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Kết luận số 235-KL/TU, ngày 28-9 2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU sau hơn 6 năm triển khai thực hiện.

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở vào Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” để tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới./.

 

Dương Nương