Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Quyết định phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021 trên các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 04/10/2022  08:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021 trên các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông.

 

Theo đó, phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông.

 

UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông: Triển khai thực hiện các dự án được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông triển khai thực hiện các dự án được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

 

Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Trần Huệ