Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử
Ngày đăng: 24/06/2022  10:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3831/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử.

Theo Báo cáo kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VneID (báo cáo số 93/BC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tư pháp), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Giao các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử, đề xuất hoàn thiện pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát; phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thêm mới, bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc triển khai định danh và xác thực điện tử.

 

Giao Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương; phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, phản hồi các báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm chất lượng rà soát.

 

Giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đối với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống này, hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho người dân, doanh nghiệp./.

Trịnh Minh