Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

06 tháng đầu năm, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 28/05/2022  14:16
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp và giải quyết đơn thư của công dân; xem xét giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân; tập trung rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương trong tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, đột xuất để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (ảnh minh họa)

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp 105 lượt với 168 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (trong đó, số vụ việc mới phát sinh 82 vụ việc, số vụ việc cũ 23 vụ). Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị đã hướng dẫn cho công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 49 lượt, giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân phản ánh 53 lượt và ban hành văn bản xử lý nội dung của công dân trình bày 03 lượt.

 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 527 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 149 đơn, tỷ lệ 22,04%) so với cùng kỳ năm 2021. Qua phân loại, có 228 đơn thư (chiếm tỷ lệ 43,26%) không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã được chuyển trả, hướng dẫn công dân gửi hoặc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; có 299 đơn thư (chiếm tỷ lệ 56,73%) thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết, đến nay của các cấp, các ngành đã giải quyết 240 đơn thư (đạt 80,27%) và đang xem xét giải quyết 59 đơn thư.

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc 08 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 10 đơn vị. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

 

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung tiến hành rà soát, thẩm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp (đặc biệt là những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm), không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu lực về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

 

Thái Ninh